Direktor

Opći i administrativni poslovi

Komunalni poslovi

- Održavanje javnih površina

- Održavanje javnih zelenih površina 

- Održavanje groblja

- Održavanje KDS – antenskog sustava

- Održavanje sportske dvorane

- Kino 

Lučki poslovi

Upravljanje parkiralištima