patrick-tomasso-Oaqk7qqNh_c-unsplash (1)

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju čl. 21. Pravilnika o radu, direktor VECLA d.o.o. objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno...

Obavijest građanima

Dana 17.05.2023. godine u noćnim satima obaviti će se radovi zaštite koprivića na javnim površinama grada Krka. Skrećemo...
FK3A0258

Natječaj zakup - autobusna stanica

Temeljem odluke skupštine Vecla d.o.o. donesene na sjednici održanoj dana 18. veljače 2022. godine objavljuje se NATJEČAJ za...
patrick-tomasso-Oaqk7qqNh_c-unsplash (1)

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju čl. 21. Pravilnika o radu, direktor Vecla d.o.o. Krk objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na...
FK3A0258

Natječaj - zakup autobusna stanica

Temeljem odluke skupštine Vecla d.o.o. donesene na sjednici održanoj dana 18. veljače 2022. godine objavljuje se NATJEČAJ za...
FK3A0258

Natječaj - prodaja kioska

Temeljem Odluke skupštine Vecla d.o.o. sa sjednice održane dana  18. veljače 2022. godine, direktor Vecla d.o.o., objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KIOSKA U VLASNIŠTVU VECLA D.O.O.

 

I. PREDMET PRODAJE

Vecla d.o.o. prodaje privremene objekte – kioske kako slijedi:

A.    privremeni objekt – kiosk smješten na lokaciji katastarske oznake broj 2520 k.o. Krk-grad koji čini privremeni montažni objekt s pomoćnom prostorijom rubnih tlocrtnih dimenzija 3,20 m x 5,50m te visine 2,20-3,00 m. Kiosk se prodaje bez opreme.

Početna cijena. 29.109,32 kn

Jamčevina: 2.900,00 kn

B.     privremeni objekt – kiosk smješten na lokaciji katastarske oznake broj 2352/1 k.o. Krk-grad koji čini montažni armiranobetonski tipski objekt tipa autobusna stanica GP KRK te pomoćne prostorije rubnih tlocrtnih dimenzija 4,14 m x 7,30m te visine 2,20-3,00 m. Kiosk se prodaje bez opreme.

Početna cijena. 72.071.21 kn

Jamčevina: 7.200,00 kn

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

II. NAČIN PRODAJE

Prodaja će se izvršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

III. UVJETI PRODAJE

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine na račun Vecla d.o.o. IBAN HR2124010061100071994, koji se vodi kod Erste banke, svrha uplate „jamčevina za kupnju kioska“. Pri uplati jamčevine obavezno upisati poziv na broj OIB PONUDITELJA.

Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 45 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.

Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o prodaji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju njegove ponude, odabrani ponuditelj obavezan je s sklopiti ugovor o kupoprodaji kioska u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, te platiti kupoprodajnu cijenu (ponuđena cijena uvećana za pripadajući PDV) najkasnije na dan sklapanja ugovora, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine. Kupac je dužan kiosk preuzeti u roku  8 dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji kioska u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude ili ne uplati kupoprodajnu cijenu najkasnije na dan potpisivanja ugovora o kupoprodaji kioska, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sljedeći ponuditelj biti će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji kioska.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  1. naziv društva, adresu sjedišta i OIB za pravne osobe (priložiti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra), odnosno ime i prezime, prebivalište i OIB za fizičke osobe (priložiti presliku osobne iskaznice)
  2. ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona i adresom e-maila
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
  4. podatak o broju računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene
  5. oznaku kioska za koje se daje ponuda (A./B.) te ponuđenu cijenu bez PDV-a

Obrazac za natječaj - preuzmi

Nepotpune ponude nisu valjane i neće se razmatrati.

 

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 10. ožujka 2022. godine u 12,00 sati neovisno o načinu dostave odnosno ponude moraju biti zaprimljene u Vecla d.o.o. najkasnije do 10. ožujka 2022. godine do 12,00 sati.

Otvaranje ponuda održati će se dana 10. ožujka 2022. godine u 12,30 sati u prostorijama Vecla d.o.o., Lukobran 5, Krk.

Otvaranje ponuda je javno.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno na adresu VECLA d.o.o. Lukobran 5, Krk, s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU KIOSKA – NE OTVARATI“.

Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane i neće se razmatrati.

Dostavom ponude, ponuditelji pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

VI. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je ranije zaprimljena.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Direktor Vecla d.o.o. pridržava pravo poništavanja objavljenog natječaja u cijelosti u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

 

VII. OSTALO

Za sve dodatne informacije glede kioska koja su predmet ovog natječaja i razgledavanje istih, zainteresirani mogu kontaktirati Vecla d.o.o. na broj telefona 051/401-181 u periodu od 09,00 do 14,00 sati.

Vecla d.o.o. Krk

 

 

patrick-tomasso-Oaqk7qqNh_c-unsplash (1)

NATJEČAJ - za zapošljavanje radnika

Na temelju čl. 21. Pravilnika o radu, direktor Vecla d.o.o. Krk objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za

radno mjesto poslovođa komunalnih radnika – 1 izvršitelj

radno mjesto komunalni radnik - 2 izvršitelja

radno mjesto komunalni radnik grobar – 1 izvršitelj

radno mjesto čistač – 1 izvršitelj

 

te

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za

radno mjesto kontrolor parkirališta (sezonski poslovi) – 3 izvršitelja

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu te dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

 

1.      Radno mjesto poslovođa komunalnih radnika

 

-          SSS

-          3 godine radnog iskustva

-          vozačka dozvola B i C

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice

-          dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova

-          presliku vozačke dozvole

 

2.      Radno mjesto komunalni radnik

 

-          bez posebnih uvjeta

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis;

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice;

 

2.        Radno mjesto komunalni radnik grobar

 

-          bez posebnih uvjeta

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis;

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice;

 

3.      Radno mjesto čistač

 

-          bez posebnih uvjeta

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis;

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice;

 

4.      Radno mjesto kontrolor parkirališta (sezonski poslovi od 01.06. do 30.09.)

- aktivno poznavanje 1 svjetskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis;

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice;

-          dokaz o aktivnom poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)

-          dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

___________________________________________________________________________

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti.

Na službenoj web stranici Vecla d.o.o. (www.vecla.hr) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto

 

na adresu: Vecla d.o.o. Lukobran 5, 51500 Krk, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vecla d.o.o. odnosno do 09. ožujka 2022. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vecla d.o.o. dana 01. ožujka 2022. godine.

Ponude koje pristignu 09. ožujka 2022. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima.

 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana održavanja razgovora.

Vecla d.o.o. zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Kandidati imaju pravo prigovora na odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.

brando-makes-branding-jmSbZZzRfvU-unsplash

Nabava nadogradnje parkirnih automata

Dokumentacija - poziv za javno prikupljanje ponuda - Nabava nadogradnje parkirnih automata (Objavljeno: 28.12.2021.) .pdf

Ispravak dokumentacije - poziv za javno prikupljanje ponuda - Nabava nadogradnje parkirnih automata (Objavljeno: 03.01.2022.) .pdf

IMG_7528-HDR(3)

NATJEČAJ ZA POSAO - KINOOPERATOR/KINOOPERATORICA

Mjesto rada: KrkBroj traženih radnika: 1Vrsta zaposlenja: na neodređeno; novootvoreni posloviRadno vrijeme: Puno radno vrijemeSmještaj: Nema smještajaNaknada za...
FK3A1286

Početak ljetnog perioda naplate parkiranja

Obavještavamo Vas da od 01. lipnja 2021. započinje ljetni period naplate parkiranja u Gradu Krku. Sezonske povlaštene parkirne...

Tvrtka: Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Skraćeni naziv: VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

vecla-logotip-225-210

Žiro računi:

IBAN (Erste&Steiermärkische Bank d.d.): HR2124020061100071994

SWIFT/BIC (Erste&Steiermärkische Bank d.d.):  ESBCHR22

IBAN (Zagrebačka banka d.d.): HR9723600001102641953

SWIFT/BIC (Zagrebačka banka d.d.): ZABAHR2X

Direktor: Danko Milohnić, ing. građ.

email: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00

Copyright 2022 VECLA d.o.o. ©  All Rights Reserved

Powered by MAOIO AGENCY & made with