Natječaj - zakup autobusna stanica

Temeljem odluke skupštine Vecla d.o.o. donesene na sjednici održanoj dana 18. veljače 2022. godine objavljuje se

NATJEČAJ

za davanje u zakup lokacije/lokacije i privremenih objekata u sklopu trgovačke aleje uz autobusnu stanicu u Krku

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

Na lokacijama pod rednim brojem 1 .i 3. zakupnici koriste objekte u vlasništvu Vecla d.o.o. dok na ostalim lokacijama postavljaju svoje privremene objekte.

Prije sklapanja ugovora o zakupu potrebno je za tehničko rješenje svih privremenih objekata dobiti suglasnost Vecle d.o.o.

Vrijeme zakupa:

Svi prostori, objekti i površine daju se u zakup na rok od dana sklapanja ugovora (najkasnije 30. travnja 2022. godine) do 30. rujna 2022. godine izuzev lokacije broj 5 za trafiku za prodaju tiskovina, duhana i sl., a za koju lokaciju se ugovor sklapa za razdoblje od 01. svibnja 2022. godine do 30. rujna 2022. godine.

Obrazac ponude ponuditelji mogu dobiti u poduzeću Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, radnim danom od 8:00 do 12:00 sati ili mogu preuzeti sa web stranica Vecla d.o.o. (www.vecla.hr).

Obrazac za natječaj - preuzmi

Prijave na natječaj moraju sadržavati:                      

  • ime, prezime i adresu ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište za pravne osobe
  • naznaku rednog broja, lokaciju  i djelatnost (namjenu) prostora;
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudski, obrtni i drugi registar) za pravne osobe i obrtnike
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 20 % početne cijene zakupnine na žiro račun Vecle d.o.o. Krk IBAN: HR2124020061100071994, s pozivom na broj:  OIB ponuditelja
  • IZNOS ponuđene zakupnine (bez PDV-a);
  • IBAN broj ponuditelja za eventualni povrat jamčevine;
  • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga naspram Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
  • ime kontakt osobe i broj telefona

Ponuditelji ne smiju imati dugovanja naspram Republike Hrvatske o čemu evidenciju vodi Porezna uprava, dugovanja naspram Gradu Krku i Vecla d.o.o.

Vecla d.o.o. samostalno vrši provjeru postojanja dugovanja naspram Gradu Krku.

Dostavom ponude, ponuditelji pristaju da se njihovi osobni podaci navedeni u ovom natječaju, obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja uključujući pribavu podataka o stanju dugovanja od strane ovlaštenih osoba Grada Krka, a sve sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Zakupnina:

Početne zakupnine za pozicije broj 1, 2 i 3, odnosno 4,5,6, i 7 pod rednim brojem 1. autobusna stanica, iskazane su u ukupnom iznosu i odnose se na sva tri boksa na pozicijama 1, 2 i 3, odnosno, na sva četiri boksa  na pozicijama 4, 5, 6 i 7.

Zakupnina se plaća u jednakim mjesečnim obrocima i to prvi obrok najkasnije prilikom sklapanja ugovora, a sljedeći obroci najkasnije do 05. u mjesecu za tekući mjesec.

Za lokaciju pod rednim brojem 5.  zakupnik je, pored zakupnine, dužan snositi i režijske troškove kao što su struja, voda i sl.

Dostavljanje ponuda

Pismene ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno te moraju prispjeti najkasnije do 17. ožujka 2022. u 12:00 sati na adresu Vecla d.o.o Krk, Lukobran 5, neovisno o načinu dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ – trgovačka aleja“. Natječaj se objavljuje na web stranici www.vecla.hr. dana 03. ožujka 2022.

Otvaranje ponuda, kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, sklapanje ugovora

Ponude se otvaraju 17. ožujka 2022. u  13:00 sati u prostorijama Grada Krka (Gradska vijećnica). Otvaranje ponuda je javno.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Vecla d.o.o. u roku od 8 dana računajući od dana otvaranja ponuda i biti će oglašena na oglasnoj ploči Vecle d.o.o. na adresi Lukobran 5, Krk te na web stranici www.vecla.hr.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši iznos ponude uz uvjet da ponuda za natječaj sadrži svu traženu dokumentaciju iz koje se utvrđuje da ponuditelj ispunjava sve uvjete natječaja

U slučaju da dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete nadmetanja glase na isti iznos zakupnine, najpovoljnijom će se utvrditi ponuda koja je ranije zaprimljena.

Ponuda ponuditelja koji naspram Vecla d.o.o., Gradu Krku ili sukladno potvrdi Porezne uprave ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nepotpune ponude (koje ne sadrže podatke o: rednom broju, lokaciji, djelatnosti (namjeni površine), poziciji ili visini zakupnine) neće se razmatrati. Također se neće razmatrati ponude koje ne sadrže svu dokumentaciju traženu ovim oglasom.

Ponuditelji koji uspiju u natječaju obvezni su sa Veclom d.o.o. zaključiti ugovor o zakupu najkasnije do 30. travnja 2022.g.  Za objekte i površine za koje ponuditelji ne pristupe sklapanju ugovora do navedenog datuma, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa.

Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu snose troškove sklapanja i potvrde (solemnizacije) ugovora o zakupu od strane javnog bilježnika.

Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su ishoditi, o svom trošku, svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetnih djelatnosti te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Ukoliko ponuditelj dostavi ponude za više lokacija, a ne zaključi ugovor o zakupu za objekt i površinu na kojoj je uspio u natječaju, smatrati će se da je odustao od natjecanja za sve ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, dok se ponuditeljima koji budu utvrđeni najpovoljnijima ista zadržava kao jamstvo za urednog izvršavanje ugovora te se uračunava u posljednji obrok zakupnine odnosno služi za podmirenje dugovanja po osnovi zakupnine i troškova ili se vraća kod isteka zakupa.

Vecla d.o.o. zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja natječaja.

Vecla d.o.o.         

Tvrtka: Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Skraćeni naziv: VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

vecla-logotip-225-210

Žiro računi:

IBAN (Erste&Steiermärkische Bank d.d.): HR2124020061100071994

SWIFT/BIC (Erste&Steiermärkische Bank d.d.):  ESBCHR22

IBAN (Zagrebačka banka d.d.): HR9723600001102641953

SWIFT/BIC (Zagrebačka banka d.d.): ZABAHR2X

Direktor: Danko Milohnić, ing. građ.

email: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00

Copyright 2022 VECLA d.o.o. ©  All Rights Reserved

Powered by MAOIO AGENCY & made with