Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 22. Pravilnika o radu, direktor VECLA d.o.o. objavljuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta:

  • komunalni radnik – 3 izvršitelja
  • čistač – 1 izvršitelj

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu te dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

1. Komunalni radnik

– NKV/KV

– bez posebnih uvjeta.

Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

– životopis i

– presliku osobne iskaznice ili domovnice.

2. Čistač

– NKV

– bez posebnih uvjeta.

Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

– životopis i

– presliku osobne iskaznice ili domovnice.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja održat će se razgovor.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa dostavljaju se na adresu:

VECLA d.o.o, Lukobran 5, 51500 Krk, s naznakom: Oglas za prijam na radno mjesto, putem e-mail adrese: vecla@vecla.hr ili osobno u sjedištu Društva na adresi Krk, Lukobran 5, do 08. ožujka 2024. godine do 15.00 sati, neovisno o načinu dostave.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i VECLA d.o.o.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklapa se uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Vecla d.o.o. zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati imaju pravo prigovora na odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.


Tekst natječaja .pdf/.docx

Tvrtka: Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Skraćeni naziv: VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

vecla-logotip-225-210

Žiro računi:

IBAN (Erste&Steiermärkische Bank d.d.): HR2124020061100071994

SWIFT/BIC (Erste&Steiermärkische Bank d.d.):  ESBCHR22

IBAN (Zagrebačka banka d.d.): HR9723600001102641953

SWIFT/BIC (Zagrebačka banka d.d.): ZABAHR2X

Direktor: Danko Milohnić, ing. građ.

email: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00

Copyright 2022 VECLA d.o.o. ©  All Rights Reserved

Powered by MAOIO AGENCY & made with