Na temelju čl. 21. Pravilnika o radu, direktor Vecla d.o.o. Krk objavljuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za

radno mjesto poslovođa komunalnih radnika – 1 izvršitelj

radno mjesto komunalni radnik - 2 izvršitelja

radno mjesto komunalni radnik grobar – 1 izvršitelj

radno mjesto čistač – 1 izvršitelj

 

te

 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za

radno mjesto kontrolor parkirališta (sezonski poslovi) – 3 izvršitelja

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu te dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

 

1.      Radno mjesto poslovođa komunalnih radnika

 

-          SSS

-          3 godine radnog iskustva

-          vozačka dozvola B i C

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice

-          dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova

-          presliku vozačke dozvole

 

2.      Radno mjesto komunalni radnik

 

-          bez posebnih uvjeta

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis;

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice;

 

2.        Radno mjesto komunalni radnik grobar

 

-          bez posebnih uvjeta

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis;

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice;

 

3.      Radno mjesto čistač

 

-          bez posebnih uvjeta

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis;

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice;

 

4.      Radno mjesto kontrolor parkirališta (sezonski poslovi od 01.06. do 30.09.)

- aktivno poznavanje 1 svjetskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

-          životopis;

-          presliku osobne iskaznice ili domovnice;

-          dokaz o aktivnom poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)

-          dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

___________________________________________________________________________

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti.

Na službenoj web stranici Vecla d.o.o. (www.vecla.hr) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto

 

na adresu: Vecla d.o.o. Lukobran 5, 51500 Krk, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vecla d.o.o. odnosno do 09. ožujka 2022. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vecla d.o.o. dana 01. ožujka 2022. godine.

Ponude koje pristignu 09. ožujka 2022. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima.

 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana održavanja razgovora.

Vecla d.o.o. zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

Kandidati imaju pravo prigovora na odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.