Natječaj za zapošljavanje

Na temelju čl. 21. Pravilnika o radu, direktor VECLA d.o.o. objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta:

 • voditelj odjela upravljanja tržnicama na malo i ostalim objektima – 1 izvršitelj
 • radnik na održavanju tržnica – 1 izvršitelj
 • poslovođa održavanja voznog parka – 1 izvršitelj
 • komunalni radnik– 1 izvršitelj

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu te dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

 1. Voditelj odjela upravljanja tržnicama na malo i ostalim objektima
 • VŠS ili VSS,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • aktivno poznavanje 1 svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • izjavu o aktivnom poznavanju 1 svjetskog jezika,
 • izjavu o poznavanju rada na računalu i
 • presliku vozačke dozvole.

2. Radnik na održavanju tržnica:

 • NKV/KV,
 • bez posebnih uvjeta.

Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis i
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice.

3. Poslovođa održavanja voznog parka

 • SSS,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • vozačka dozvola B i C,
 • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • presliku vozačke dozvole i
 • izjavu o poznavanju rada na računalu.

4. Komunalni radnik

 • NKV
 • bez posebnih uvjeta

Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis i
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja održat će se razgovor.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa dostavljaju se na adresu:

VECLA d.o.o, Lukobran 5, 51500 Krk, s naznakom: “Oglas za prijam na radno mjesto”, putem e-mail adrese: vecla@vecla.hr ili osobno u sjedištu Društva na adresi Krk, Lukobran 5 do 16. listopada 2023. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.                                                   

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i VECLA d.o.o. dana 29. rujna 2023. godine.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana održavanja razgovora.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklapa se uz probni rad u trajanju od 3 do 6 mjeseci, ovisno o stručnoj spremi radnika.

Vecla d.o.o. zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati imaju pravo prigovora na odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.

Tvrtka: Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Skraćeni naziv: VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

vecla-logotip-225-210

Žiro računi:

IBAN (Erste&Steiermärkische Bank d.d.): HR2124020061100071994

SWIFT/BIC (Erste&Steiermärkische Bank d.d.):  ESBCHR22

IBAN (Zagrebačka banka d.d.): HR9723600001102641953

SWIFT/BIC (Zagrebačka banka d.d.): ZABAHR2X

Direktor: Danko Milohnić, ing. građ.

email: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00

Copyright 2022 VECLA d.o.o. ©  All Rights Reserved

Powered by MAOIO AGENCY & made with