NATJEČAJ za davanje u zakup privremenih objekata u sklopu trgovačke aleje uz autobusnu stanicu u Krku

Temeljem članka 37. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18 od 14.05.2010. godine) Vecla d.o.o. objavljuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup privremenih objekata u sklopu trgovačke aleje uz autobusnu stanicu u Krku 

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

Prije zaključenja ugovora o zakupu potrebno je za tehničko rješenje svih privremenih objekata dobiti suglasnost Vecle d.o.o.

Vrijeme zakupa:

Na lokacijama pod rednim brojem 1.i 3. zakupnici koriste objekte Vecle d.o.o.

Svi prostori, objekti i površine daju se u zakup na rok od 1. travnja 2020. godine do 31. listopada 2021. godine

Obrazac ponude natjecatelji mogu dobiti u poduzeću Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, radnim danom od 8:00 do 12:00 sati ili mogu preuzeti sa web stranica Vecla d.o.o. (www.vecla.hr) i Grada Krka (www.grad-krk.hr).

Prijave na natječaj moraju sadržavati:                      

  • ime, prezime i adresu natjecatelja za fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište za pravne osobe
  • naznaku rednog broja, lokaciju  i djelatnost (namjenu) prostora;
  • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
  • presliku rješenja o registriranoj djelatnosti (registar trgovačkog suda ili obrtnika)
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 10 % početne cijene zakupnine na žiro račun Vecle d.o.o. Krk broj: HR2124020061100071994, s pozivom na broj:  OIB natjecatelja
  • IZNOS ponuđene zakupnine (bez PDV-a);
  • IBAN broj za eventualni povrat jamčevine;
  • uvjerenje Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Krka o podmirenim svim obvezama prema Gradu Krku
  • ime kontakt osobe i broj telefona

Zakupnina:

Početne zakupnine za pozicije broj 1, 2 i 3, odnosno 4,5,6, i 7 pod rednim brojem 1. autobusna stanica, iskazane su u ukupnom iznosu i odnose se na sva tri boksa na pozicijama 1, 2 i 3, odnosno, na sva četiri boksa  na pozicijama 4, 5, 6 i 7.

Zakupnina se plaća u dva jednaka obroka tijekom svake godine zakupa, uz dodatak poreza na dodanu vrijednost, i to prvi obrok najkasnije do 31. ožujka, a drugi obrok najkasnije do 01. srpnja tekuće godine zakupa.

Za lokaciju pod rednim brojem 5. koja se odnosi za prodaju tiskovina, duhana i sl. zakupnina se plaća mjesečno u 12 mjesečnih obroka za tekuću godinu zakupa.

Za lokaciju pod rednim brojem 5.  zakupnik je, pored zakupnine, dužan snositi i režijske troškove kao što su struja, voda i sl.

Dostavljanje ponuda

Pismene ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno te moraju prispjeti najkasnije do 24. veljače 2020. godine u 12:00 sati na adresu Vecla d.o.o Krk, Lukobran 5, u zatvorenoj kuverti s naznakom: “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ“

Otvaranje ponuda, kriterij odabira, odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, zaključenje ugovora

Ponude se otvaraju  24. veljače 2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Grada Krka (Gradska vijećnica). Otvaranje ponuda je javno.

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Uprava Vecle d.o.o. u roku od 8 dana računajući od dana otvaranja ponuda i biti će oglašena na oglasnoj ploči Vecle d.o.o. na adresi Lukobran 5, Krk te na web stranici www.vecla.hr.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je da ponuda za natječaj sadrži svu traženu dokumentaciju iz koje se utvrđuje da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja i glasi na najviši iznos zakupnine. U slučaju da dvije ponude koje ispunjavaju sve uvjete nadmetanja glase na isti iznos zakupnine, najpovoljnijom će se utvrditi ponuda koja je ranije zaprimljena.

Raniji zakupnici koji sudjeluju na natječaju i udovoljavaju svim uvjetima natječaja (koji su u potpunosti izvršavali obveze iz dosadašnjih ugovora o zakupu) i koji prihvaćaju najviši iznos zakupnine koji bude ponuđen na ovom natječaju , imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Ponuda natjecatelja koji prema Vecli d.o.o. ili prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nepotpune ponude (koje ne sadrže podatke o: rednom broju, lokaciji, djelatnosti (namjeni površine), poziciji ili visini zakupnine) neće se razmatrati. Također se neće razmatrati ponude koje ne sadrže svu dokumentaciju traženu ovim oglasom.

Natjecatelji koji uspiju u natječaju obvezni su sa Veclom d.o.o. zaključiti ugovor o zakupu najkasnije do 16. ožujka 2020. godine.  Za objekte i površine za koje natjecatelji ne zaključe ugovor do navedenog datuma smatrat će se da je natjecatelj odustao od zakupa.

Natjecatelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su ishoditi, o svom trošku, svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetnih djelatnosti te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Ukoliko natjecatelj ponudi više ponuda, a ne zaključi ugovor o zakupu za objekt i površinu na kojoj je uspio u natječaju, smatrati će se da je odustao od natjecanja za sve ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća, dok se natjecateljima koji budu utvrđeni najpovoljnijima ista uračunava u zakupninu.

Vecla d.o.o. zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja natječaja.

UPRAVA

Natječaj.pdf

Obrazac ponude.pdf

Tvrtka: Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Skraćeni naziv: VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

vecla-logotip-225-210

Žiro računi:

IBAN (Erste&Steiermärkische Bank d.d.): HR2124020061100071994

SWIFT/BIC (Erste&Steiermärkische Bank d.d.):  ESBCHR22

IBAN (Zagrebačka banka d.d.): HR9723600001102641953

SWIFT/BIC (Zagrebačka banka d.d.): ZABAHR2X

Direktor: Danko Milohnić, ing. građ.

email: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00

Copyright 2022 VECLA d.o.o. ©  All Rights Reserved

Powered by MAOIO AGENCY & made with