NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - RIBARNICA

VECLA d.o.o. sa sjedištem u Krku, Lukobran 5, na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj: 125/11, 64/15, 112/18 )  i Odluke Skupštine Vecle d.o.o. od 20. listopada 2020. godine, objavljuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet natječaja je  poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade Trgovačkog centra u Krku, na adresi Šetalište Svetog Bernardina bb,  površine 22,87 m2. U poslovnom prostoru nalaze se pultevi, hladnjak za odlaganje ribe, zamrzivač, klima uređaja te zračna zavjesa koja se nalazi na vratima poslovnog prostora i garderobni ormarić koja oprema je vlasništvo Vecle d.o.o. i također je predmet zakupa. Za poslovni prostor određeno je obavljanje djelatnosti: prodaja ribe i morskih plodova (ribarnica). Za zakup predmetnog poslovnog prostora određena je početna zakupnina u iznosu od 201,26 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja. Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu u iznosu u koji nije uključen PDV. Mjesečna zakupnina biti će uvećan za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost). Rok trajanja zakupa je 5 godina. Napominje se da je za predmetni poslovni prostor zaključen ugovor o zakupu na rok do 30. studenog 2020. godine te će se sa najpovoljnijim natjecateljem ugovor o zakupu zaključiti na navedeni rok od 5 godina, počevši od dana predaje poslovnog prostora u posjed Vecli d.o.o. Krk, slobodnog od osoba i stvari.

2. Ponuda za natječaj mora sadržavati :

4. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju te je obveza budućeg zakupnika da o svom trošku prostor privede određenoj namjeni.

5. Ponudi se prilažu sljedeći dokazi:

Dokazi koji se dostavljaju: potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata; potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca Domovinskog rata; potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata , odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ; potvrda o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz Mirovinskog osiguranja; izjava koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno pravo prvenstva zakupa poslovnih prostora po drugim javnim natječajima.

6. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 16. studenog 2020. godine u 12:00 sati, a mogu se podnijeti osobno od 8:00 do 15:00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: Vecla d.o.o., Lukobran 5, 51500 Krk, sa naznakom «ne otvaraj- ponuda za zakup poslovnog prostora».

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 16. studenog 2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Vecle d.o.o., Krk, Lukobran 5.

7. Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja, neće se razmatrati.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja sa najvišim ponuđenim iznosom mjesečne  zakupnine. Sa najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, na trošak zakupnika.

9.Vecla d.o.o. Krk zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude te poništenja ovog natječaja .

10. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 051-401-181 svakim radnim danom od 08:00 -15:00 sati ili putem e-maila: marijana.delija@vecla.hr

                                                                                            VECLA d.o.o. Krk

Tvrtka: Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Skraćeni naziv: VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

vecla-logotip-225-210

Žiro računi:

IBAN (Erste&Steiermärkische Bank d.d.): HR2124020061100071994

SWIFT/BIC (Erste&Steiermärkische Bank d.d.):  ESBCHR22

IBAN (Zagrebačka banka d.d.): HR9723600001102641953

SWIFT/BIC (Zagrebačka banka d.d.): ZABAHR2X

Direktor: Danko Milohnić, ing. građ.

email: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00

Copyright 2022 VECLA d.o.o. ©  All Rights Reserved

Powered by MAOIO AGENCY & made with