NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - PRODAJA MESA

VECLA d.o.o. sa sjedištem u Krku , Lukobran 5, na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj: 125/11, 64/15, 112/18)  i Odluke Skupštine Vecle d.o.o. od 20. listopada 2020. godine, objavljuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet natječaja je  poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju zgrade Trgovačkog centra u Krku, na adresi Šetalište Svetog Bernardina bb,  ukupne površine 10 m2, za koji je određeno obavljanje djelatnosti: prodaja prehrambenih proizvoda – prodaja mesa. Za zakup predmetnog poslovnog prostora određena je početna zakupnina u iznosu od 88 EUR mjesečno, u koji iznos nije uključen PDV, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan plaćanja. Natjecatelji nude mjesečnu zakupninu u iznosu u koji nije uključen PDV. Mjesečna zakupnina biti će uvećan  za pripadajući PDV (porez na dodanu vrijednost). Rok trajanja zakupa je 5 godina. Napominje se da je za predmetni poslovni prostor zaključen ugovor o zakupu na rok do 30. studenog 2020. godine te će se sa najpovoljnijim natjecateljem ugovor o zakupu zaključiti na navedeni rok od 5 godina, počevši od dana predaje poslovnog prostora u posjed Vecli d.o.o. Krk, slobodnog od osoba i stvari.

2. Ponuda za natječaj mora sadržavati :

 • ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju (ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta, odnosno sjedište, OIB)
  • naznačen poslovni prostor za koji se natječe
  • djelatnost koju natjecatelj ima namjeru obavljati
  • dokaz da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koju će obavljati 
  • naziv banke i broj računa natjecatelja radi povrata jamčevine
  • iznos ponuđene mjesečne zakupnine, bez PDV-a
  • dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu u iznosu od 800,00 kuna banke na dan uplate.

3.Jamčevina se plaća u korist računa Vecle d.o.o. Krk, broj računa: HR2124020061100071994, poziv na broj: -OIB, svrha uplate: jamčevina. Jamčevina koju su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene vraća se natjecateljima u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim nije zaključen ugovor o zakupu zadržava se, a natjecatelj gubi pravo na povrat iste. Jamčevina koju je uplatio najpovoljniji natjecatelj s kojim je sklopljen ugovor o zakupu zadržava se na način da se smatra predujmom zakupnine iz koje će se namiriti buduća dospjela zakupnina.

4. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju te je obveza budućeg zakupnika da o svom trošku prostor privede određenoj namjeni.

5.Ponudi se prilažu sljedeći dokazi:

 • presliku važeće osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba, odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe
  • izvornik ili ovjerenu presliku važeće obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena.
  • izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registra ili izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba – trgovačko društvo iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor određena
  • presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku, sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba
  • Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana do dana podnošenja ponude iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  • Potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka o tome da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojem osnovu.
  • Natjecatelj ne smije imati nepodmirena potraživanja prema Vecli d.o.o. Krk
  • Dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • Dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu ukoliko isti postoji, sukladno članku 6. stavak 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a vezano za prava iz Zakona o pravima Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Prvenstveno pravo ostvaruje se ukoliko osoba udovolji svim uvjetima iz natječaja, prihvati zakupninu iz najpovoljnije ponude, ako nije korisnik mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ukoliko nije zakupnik poslovnog prostora koji je već jednom stekao primjenom tog prava.

Dokazi koji se dostavljaju: potvrda o statusu HRVI iz Domovinskog rata; potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca Domovinskog rata; potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ; potvrda o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz Mirovinskog osiguranja; izjava koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno pravo prvenstva zakupa poslovnih prostora po drugim javnim natječajima.

6. Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 16. studenog 2020. godine u 12:00 sati, a mogu se podnijeti osobno od 8:00 do 15:00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: Vecla d.o.o., Lukobran 5, 51500 Krk, sa naznakom «ne otvaraj- ponuda za zakup poslovnog prostora».

Javno otvaranje ponuda izvršit će se 16. studenog 2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Vecle d.o.o., Krk, Lukobran 5.

7.Ponude prispjele izvan roka, ponude koje ne sadrže sve tražene dokaze kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja, neće se razmatrati.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda kojoj su priloženi svi traženi dokazi kojima se dokazuje da natjecatelj ispunjava uvjete natječaja sa najvišim  ponuđenim iznosom mjesečne  zakupnine. Sa najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, na trošak zakupnika.

9. Vecla d.o.o. Krk zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude te poništenja ovog natječaja.

10. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 051-401-181 svakim radnim danom od 08:00-15:00 sati ili putem e-maila: marijana.delija@vecla.hr

                                                                                            VECLA d.o.o. Krk

Tvrtka: Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Skraćeni naziv: VECLA d.o.o.

Adresa/sjedište: Lukobran 5, 51500 Krk

MB: 01401742

OIB: 33825903375

Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital: 60.000,00 kuna

vecla-logotip-225-210

Žiro računi:

IBAN (Erste&Steiermärkische Bank d.d.): HR2124020061100071994

SWIFT/BIC (Erste&Steiermärkische Bank d.d.):  ESBCHR22

IBAN (Zagrebačka banka d.d.): HR9723600001102641953

SWIFT/BIC (Zagrebačka banka d.d.): ZABAHR2X

Direktor: Danko Milohnić, ing. građ.

email: vecla@vecla.hr

Telefon: +38551401181

Fax: +38551401191

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00

Copyright 2022 VECLA d.o.o. ©  All Rights Reserved

Powered by MAOIO AGENCY & made with