Temeljem Odluke skupštine Vecla d.o.o. sa sjednice održane dana  18. veljače 2022. godine, direktor Vecla d.o.o., objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KIOSKA U VLASNIŠTVU VECLA D.O.O.

 

I. PREDMET PRODAJE

Vecla d.o.o. prodaje privremene objekte – kioske kako slijedi:

A.    privremeni objekt – kiosk smješten na lokaciji katastarske oznake broj 2520 k.o. Krk-grad koji čini privremeni montažni objekt s pomoćnom prostorijom rubnih tlocrtnih dimenzija 3,20 m x 5,50m te visine 2,20-3,00 m. Kiosk se prodaje bez opreme.

Početna cijena. 29.109,32 kn

Jamčevina: 2.900,00 kn

B.     privremeni objekt – kiosk smješten na lokaciji katastarske oznake broj 2352/1 k.o. Krk-grad koji čini montažni armiranobetonski tipski objekt tipa autobusna stanica GP KRK te pomoćne prostorije rubnih tlocrtnih dimenzija 4,14 m x 7,30m te visine 2,20-3,00 m. Kiosk se prodaje bez opreme.

Početna cijena. 72.071.21 kn

Jamčevina: 7.200,00 kn

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

II. NAČIN PRODAJE

Prodaja će se izvršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

III. UVJETI PRODAJE

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine na račun Vecla d.o.o. IBAN HR2124010061100071994, koji se vodi kod Erste banke, svrha uplate „jamčevina za kupnju kioska“. Pri uplati jamčevine obavezno upisati poziv na broj OIB PONUDITELJA.

Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 45 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.

Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o prodaji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju njegove ponude, odabrani ponuditelj obavezan je s sklopiti ugovor o kupoprodaji kioska u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, te platiti kupoprodajnu cijenu (ponuđena cijena uvećana za pripadajući PDV) najkasnije na dan sklapanja ugovora, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine. Kupac je dužan kiosk preuzeti u roku  8 dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji kioska u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude ili ne uplati kupoprodajnu cijenu najkasnije na dan potpisivanja ugovora o kupoprodaji kioska, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sljedeći ponuditelj biti će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji kioska.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  1. naziv društva, adresu sjedišta i OIB za pravne osobe (priložiti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra), odnosno ime i prezime, prebivalište i OIB za fizičke osobe (priložiti presliku osobne iskaznice)
  2. ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona i adresom e-maila
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
  4. podatak o broju računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene
  5. oznaku kioska za koje se daje ponuda (A./B.) te ponuđenu cijenu bez PDV-a

Obrazac za natječaj - preuzmi

Nepotpune ponude nisu valjane i neće se razmatrati.

 

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 10. ožujka 2022. godine u 12,00 sati neovisno o načinu dostave odnosno ponude moraju biti zaprimljene u Vecla d.o.o. najkasnije do 10. ožujka 2022. godine do 12,00 sati.

Otvaranje ponuda održati će se dana 10. ožujka 2022. godine u 12,30 sati u prostorijama Vecla d.o.o., Lukobran 5, Krk.

Otvaranje ponuda je javno.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno na adresu VECLA d.o.o. Lukobran 5, Krk, s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU KIOSKA – NE OTVARATI“.

Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane i neće se razmatrati.

Dostavom ponude, ponuditelji pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

VI. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja je ranije zaprimljena.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Direktor Vecla d.o.o. pridržava pravo poništavanja objavljenog natječaja u cijelosti u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

 

VII. OSTALO

Za sve dodatne informacije glede kioska koja su predmet ovog natječaja i razgledavanje istih, zainteresirani mogu kontaktirati Vecla d.o.o. na broj telefona 051/401-181 u periodu od 09,00 do 14,00 sati.

Vecla d.o.o. Krk